CMF_M_P_DB001

产品应用:Jewelry Box, Lihua Creative Makers All Right Received

jewlry-box-6 jewlry-box-1 jewlry-box-2 jewlry-box-3 jewlry-box-4 jewlry-box-5 jewlry-box-7

对此材质、设计或制程有兴趣吗?

丽华创新制造拥有十数年在产品设计及落地制造的经验,并在外观新材质,新制程开发及颜色趋势上有其核心技术,我们期待为您服务。

您可能也喜欢: